نویسنده = محمد رضا سبحانی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و جایگاه صلاحدید در حقوق بین الملل

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 1-27

محمد رضا سبحانی؛ رضا موسی زاده؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ سعید منصوری