نویسنده = سید باقر میرعباسی
اصول حاکم سیاست جنایی تقنینی جرایم سایبری

دوره 11، شماره 42، دی 1397، صفحه 231-259

احسان پهلوانی فرد؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی؛ ایرج گلدوزیان


قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی

دوره 10، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 231-252

فتح الله نیازی اتابای؛ مریم مرادی؛ سید باقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی